Thương hiệu sản phẩm

Liên kết web

Quảng cáo

Bentonite waterstop

chong tham

Posco Cold Rolled Steel Mill, Phu My Industrial Zone Vung Tau, Vietnam

( 03-09-2014 - 12:56 PM ) - Lượt xem: 1192

OWNER Posco Vietnam

CONSULTANT

Posco Vietnam
CONTRACTOR Posco Engineering & Construction Co Ltd

DESIGNER

Posco Engineering & Construction Co Ltd
CONSTRUCTION PERIOD 2007 - 2009


PRODUCT USED

Congrout 1000 - High Performance Non Shrink Precision Grout
Congrout Padding Mortar – Padding Mortar
Condur Anchor – High Strength Epoxy Anchoring Adhesive